MODERNÉ KOMINÁRSTVO

Kominárske služby v lokalite Ružomberok a Dolný Kubín.

Zaručujeme kvalitnú a čistú prácu.

KOMINÁRSKE SLUŽBY

Čistenie a kontrola komínov

Vystavujeme potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína podľa §23 vyhlášky č.401/2007.

Kolaudačné revízie

Vystavujeme revíznu správu potrebnú ku kolaudácii.

Oddechtovanie

Strojové odstraňovanie dechtu a nánosov v komíne špičkovou rotačnou frézou.

Nerezové komínové systémy

Stavba kvalitných trojvrstvových nerezových komínov exteriérmi a interiérmi.

VLOŽKOVANIE

                                               Vložkovanie komínov kvalitným nerezovým systémom triedy 1.4404 alebo 1.4828

Objednajte si vyčistenie a kontrolu komína u nás.

Splníte si tak svoju zákonnú povinnosť a budete mať istotu čistého a bezpečného komína.

Čo sa vykonáva počas čistenia a kontroly komína?

 • spriechodnenie spalinovej cesty
 • spriechodnenie komínového prieduchu,
 • odstránenie vrstvy sadzí a kondenzátu,
 • kontrola telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
 • kontrola voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču
 • Vystavenie dokladu o kontrole a čistení komína podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.Z.
Zadechtovaný komín po čistení
Zadechtovaný komín po čistení
keramický komín PO čistení
keramický komín PO čistení

Čo získam po kontrole a čistení komína?

 • Vystavenie potvrdenia potrebného pre poisťovne
 • Predĺženie životnosti komína
 • Istotu, že Váš komín je čistý a bezpečný

KOMÍN PRED ČISTENÍM

KOMÍN PO VYČISTENÍ

AKO ČASTO TREBA ČISTIŤ KOMÍN?

Lehoty čistenia a kontroly komínov podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.Z.

1. Ak sú na komín pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:

 • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

2. Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:

 • raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

3. Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

4. Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

5. Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

6. Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

7. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

8. Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Kontrola komína sa odporúča vykonávať každý rok.

NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA ČISTENIA KOMÍNA