Kominárske služby v lokalite Ružomberok a Dolný Kubín.

Zaručujeme kvalitnú a čistú prácu.

Vyberte si zo širokej ponuky našich služieb:

ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV

Vystavujeme potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína podľa §23 vyhlášky č.401/2007.

NEREZOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

Stavba kvalitných trojvrstvových nerezových komínov  exteríermi a interiérmi.

VLOŽKOVANIE

Vložkovanie komínov kvalitným nerezovým systémom triedy 1.4404 alebo 1.4828

ODDECHTOVANIE

Odstraňovanie dechtu rotačnou frézou.

Čistenie a kontrola komína

Objednajte si vyčistenie a kontrolu komína u nás.

Splníte si tak svoju zákonnú povinnosť a budete mať istotu čistého a bezpečného komína.

Čo sa vykonáva počas čistenia a kontroly komína?

*spriechodnenie spalinovej cesty
*spriechodnenie komínového prieduchu,
*odstránenie vrstvy sadzí a kondenzátu,

*kontrolu telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
*kontrolu voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču

Vystavenie dokladu o kontrole a čisténí komína podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.Z.

Čo získam po kontrole a čistení

Vystavenie potvrdenia potrebného pre poisťovne,

predĺženie životnosti komína

a istotu, že Váš komín je čistý a bezpečný

Referencie

PRED

Zadechtovaný komín pred čistením

PO

Zadechtovaný komín po čistení

PRED

keramický komín PRED čistením
keramický komín PRED čistením

PO

keramický komín PO čistení
keramický komín PO čistení

PRED

oceľový dymovod pred čistením

PO

oceľový dymovod pred čistením

PRED

nerezový komín pred čistením

PO

nerezový komín po čistení

Ako často treba čistiť komín?

Lehoty čistenia a kontroly komínov podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.Z.

1. Ak sú na komín pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:

  • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
  • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

2. Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:

  • raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

3. Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

4. Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

5. Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

6. Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

7. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

8. Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Kontrola komína sa odporúča vykonávať každý rok.

Stavba trojvrstvových komínov

Venujeme sa aj predaju a stavbe kvalitných trojvrstvových nerezových komínov.

Antikorové komíny sú určené na odvod spalín zo spotrebičov na tuhé/drevné palivo do voľného ovzdušia. Vnútorný priemer sa určuje podľa požiadaviek výrobcu spotrebiča na drevné palivo, či už je to krb, kachle, sporák alebo pec ústredného kúrenia.

Podľa teploty spalín spotrebiča sa určí hrúbka komínovej vložky a jej trieda antikoru, do 450˚C je to 1.4404 o hrúbke 0,6mm, hrúbka izolácie z kamennej mnerálnej vlny 50 mm. U teplôt do 600˚C je to 0,8mm alebo 1mm trieda 1.4828, hrúbka izolácie zo Sibralu 50mm. Vonkajší plášť našich komínových systémov je triedy 1.4301.

Výhody antikorových komínov:-odolnosť voči kyselinám, najmä kyseline sírovej

-odolnosť voči vysokým teplotám spalín

– znáša zapálenie sadzí

– omnoho nižší odpor prúdenia spalín ako v  tradičnom tehlovom komíne 

– možnosť inštalácie v budovách bez klasického tehlového komína

– inštalácia bez demolačných prác možnosť akejkoľvek konfigurácie súpravy

– široká škála produktov a možnosť výroby neštandardných prvkov

Ukážky našich realizácií stavieb:

Rodinný dom

Fasádny nerezový izolovaný komín.

Záhradný krb

Vonkajší krb s nerezovým izolovaným komínom

Drevenica

nerezový komín v drevenici

Rodinný dom

Americké napojenie krbu nerezovým komínom

Vložkovanie

Nerezové vložky sú určené na odvod spalín zo spotrebičov na tuhé/drevné palivo do voľného ovzdušia.

Výhody :

-odolnosť voči kyselinám, najmä kyseline sírovej

-odolnosť voči vysokým teplotám spalín

– znáša zapálenie sadzí

– omnoho nižší odpor prúdenia spalín ako v  tradičnom tehlovom komíne 

– široká škála produktov a možnosť výroby neštandardných prvkov

priemer: 80mm-500mm

materiál: antikor, trieda 1.4828

hrúbka: 0,8mm – 1,0mm

maximálna pracovná teplota: 600°C

vložkovanie sopúch s izoláciou
komínové dvierka vyberací otvor
komínová vložka napojenie na trojvrstvový komín
komínová vložka napojenie na trojvrstvový komín